Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy,
W związku z kończącą się kadencją Zarządu OT 24 , którego mandat wygasa w dniu 28-01-2024r, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. a, w dniu 21-01-2024 zwołane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 21-01-2024 o godzinie 10.00,   w drugim terminie w dniu 21-01-2024 o godzinie 10.30.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo  lub telefonicznie do Prezesa OT24 lub Skarbnika OT24.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK                            w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZK jak i jego zastępca.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału

                 Terenowego – 24 PZK w Skierniewicach dnia 21-01-2024r:

 

 1. Podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie zebrania – Prezes OT 24
 3. Powołanie przewodniczącego zebrania
 4. Powołanie Prezydium zebrania
 5. Powołanie protokolanta zebrania
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 10. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji – Prezes OT
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – Przewodniczący
 13. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji – Skarbnik
 14. Sprawozdanie z działalności Biura QSL
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 17. Ustalenie liczby składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór nowego składu Zarządu
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej
 20. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej na okres kadencji
 21. Odczytanie wyników wyborów
 22. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
 23. Przerwa
 24. Wybór Delegata i zastępcy na Krajowy Zjazd PZK
 25. Wybór stałego przedstawiciela OT w ZG PZK
 26. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Głosowanie nad uchwałami
 28. Zakończenie Zebrania

 

Vy73!
Zarząd OT24