Regulamin NSN 2016 UKF

REGULAMIN

ogólnopolskich zawodów łączności na 2016r.

(część UKF)

Nazwa:NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” (NSN)

Cel: Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r po 123 latach zaborczej niewoli

Organizator: Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice

Osoba odpowiedzialna za przebieg i prawidłowe rozliczenie zawodów:

Edward SP7VH sp7vh1@wp.pl

Uczestnicy: zawody dostępne są dla polskich licencjonowanych amatorskich stacji nadawczych.

Termin: 11 listopada każdego roku od godz. 19:00 do godz. 21:00 czasu UTC, Obowiązuje 5 minutowe QRT przed i po zawodach.

Pasmo: 144 MHz w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach.

Emisje: CW, SSB, FM.

Wywołanie: na CW – CQ NSN, na SSB i FM – wywołanie w Zawodach Narodowe Święto Niepodległości.

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + lokator. Stacje należące do OT 24 RS(T) + lokator.

Warunek:

W zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik o mocy max 100W. Ustala się, że zawodnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO oraz w danej kategorii, weźmie udział mniej niż 5 zawodników, nie będą sklasyfikowani a logi zostaną użyte do kontroli.

Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji.

Stacje należące do OT 24 nie będą sklasyfikowane.

Punktacja: Za każdy kilometr odległości 1 punkt. Za QSO ze stacjami należącymi do OT24 odległość liczy się podwójnie.

Wynik: Suma punktów za odległości.

Wyniki końcowe obliczone przez komisję zostaną opublikowane na stronie internetowej PZK , www.ot24pzk.gpe.pl i prasie krótkofalarskiej.

Zainteresowanych otrzymaniem wyników zawodów prosimy o przysłanie koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym zaadresowanej na adres:

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, skr. poczt.94, 96-100 Skierniewice 1

Klasyfikacja:

stacje indywidualne

stacje klubowe

Kategorie:

I – stacje indywidualne – CW, SSB, FM

K – stacje klubowe – CW, SSB, FM

Z – checklog

Dzienniki:

w formie pliku Cabrillo, jako załącznik do listu. W Temacie należy podać kategorię i znak wywoławczy np. I SP7XXX .

Zaleca się stosować program logujący kol. Marka, SP7DQR, dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl

Prawidłowy wiersz pliku w formacie Cabrillo:QSO: 

144 PH 2016-11-11 1903 SP2XXX 59 001JO93AC

Dopuszcza się logi papierowe pod warunkiem, że są wypełnione czytelnie. Logi zawodów należy przesłać w terminie do 18 listopada(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, skrytka pocztowa 94, 96-100 Skierniewice 1

Logi elektroniczne na adres:

nsn-sp7pbc@wp.pl

Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione niewłaściwie i w innych formatach niż określa regulamin.

Obowiązuje czas UTC.

Nagrody: za zajęcie I- miejsca w każdej kategorii – puchar + dyplom,

za II i III miejsce dyplom.

Dyplomy i puchary zostaną wysłane pocztą na adres podany w logu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

Dyskwalifikacja:

zawodnik zdyskwalifikowany może być za pracę w obowiązującym czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, lub za rażące rozbieżności czasu 3 minut w całym logu, lub za nie sportowe zachowanie w czasie trwania zawodów.

Komisja:

Przewodniczący : Andrzej SQ5FBI sq5fbi@wp.pl

Członek : Edward SP7VH sp7vh1@wp.pl

Członek : Stefan SP7ER sp7er@wp.pl

Komisja ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie.

Uwaga:

Podczas zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu: GOLD AWARD za ułożenie hasła SKIERNIEWICE ze wszystkich liter sufiksu(ów).

Koszt dyplomu 10 zł(koszt wysyłki) Wpłata na konto:

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC ul. Tetmajera 5/47 96-100 Skierniewice,

nr Konta: 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001

Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi powołanego przez PZK Zespołu do spraw CONTESTINGU i jest ujęty w Kalendarzu Krajowych Zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców.