Regulamin zawodów NSN 2015 część UKF

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI   2015

UKF

Nazwa zawodów:  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  (NSN)   

Cel: Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r  po 123 latach  zaborczej niewoli.

Organizator:  Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.

Uczestnicy: zawody dostępne są dla polskich licencjonowanych amatorskich stacji nadawczych.

Termin: 11 listopada każdego roku od godz. 19: 00 do godz. 21: 00 czasu UTC. Obowiązuje 5 minutowe QRT przed i po zawodach.

Pasmo: 144 MHz w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach.

Emisje: CW, SSB, FM.

Wywołanie: na CW – CQ NSN, na SSB i FM – wywołanie w Zawodach Narodowe Święto Niepodległości.

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + lokator. Stacje należące do OT 24 RS(T)  + lokator.

Warunek:  w zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów przy rozbieżności nie większej niż    3 minuty. Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik o mocy max 100W.    Ustala się, że zawodnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO oraz w danej kategorii  jak również weźmie udział mniej niż 5 zawodników, nie będą sklasyfikowani a logi zostaną użyte do kontroli.  Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.  Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Stacje należące do OT 24 nie będą sklasyfikowane.

Punktacja:  Za każdy kilometr odległości 1 punkt. Za QSO ze stacjami należącymi do OT24 odległość liczy się podwójnie.

Obliczone przez komisję zostaną opublikowane na stronie internetowej PZK, oddziałowej www.ot24pzk.gpe.pl  i prasie krótkofalarskiej.

Zainteresowanych otrzymaniem wyników zawodów prosimy o przysłanie koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym zaadresowanej na adres:

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1               

Klasyfikacjastacje indywidualne, stacje klubowe.

Kategorie:      

I – stacje indywidualne   CW, SSB, FM

K – stacje klubowe   CW, SSB, FM

Z – checklog

Dzienniki:  w formie pliku Cabrillo, jako załącznik do listu.

W temacie należy podać kategorię i znak wywoławczy np. I SP7XXX .  Zaleca się stosować program logujący kol. Marka SP7DQR dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl/zawody.php#dqr_log 

Dopuszcza się logi papierowe pod warunkiem, że są wypełnione czytelnie. Logi zawodów należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, skr. poczt.94, 96-100 Skierniewice 1.

Logi elektroniczne na adres:

nsn-sp7pbc@wp.pl

Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione niewłaściwie i w innych formatach niż określa regulamin. Obowiązuje czas UTC.

Nagrody: za zajęcie I  miejsca w każdej kategorii – puchar oraz dyplom, za II i III miejsce dyplom.  Dyplomy i puchary zostaną wysłane pocztą na adres podany w logu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

Dyskwalifikacja: zawodnik zdyskwalifikowany może być za pracę w obowiązującym  czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, lub za rażące rozbieżności czasu 3 minut w całym logu, lub za niesportowe zachowanie w czasie trwania zawodów.

Komisja: ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie.

Uwaga: Podczas trwania zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z liter sufiksów. Koszt wysyłki dyplomu 10 zł. Wpłata na konto Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, ul. Tetmajera 5/47,  96-100 Skierniewice, nr konta: 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001

Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi powołanego przez PZK Zespołu  ds. Contestingu i jest ujęty w kalendarzu Krajowych Zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców.