Regulamin zawodów NSN 2015 część KF

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI   2015

KF

Nazwa zawodów:  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  (NSN)   

Cel zawodów: uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. po 123 latach zaborczej niewoli.
Organizator: Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice.
Uczestnicy: Zawody dostępne są dla wszystkich polskich licencjonowanych amatorskich stacji nadawczych i nasłuchowych
Termin: 11 listopada każdego roku od godz. 05: 00 do godz. 07: 00 czasu UTC. Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.
Pasmo: 80 m ( w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach).
Emisje: CW i SSB.
Wywołanie: na CW – „CQ NSN TEST”,  na SSB – „Wywołanie w zawodach: Narodowe Święto Niepodległości”
Raport: RS(T) + numer kolejny łączności (od 001) + skrót województwa. Stacje należące do OT24 PZK  podają RS(T) 24 (Nr oddziału)
Warunek:  w zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik o mocy max 100W.    Ustala się, że zawodnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO oraz w danej kategorii  jak również weźmie udział mniej niż 5 zawodników, nie będą sklasyfikowani a logi zostaną użyte do kontroli.  Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.  Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Stacje należące do OT 24 nie będą sklasyfikowane.

Punktacja: za QSO na CW – 2 pkt za QSO na SSB – 1 pkt. Za QSO ze stacją organizatora SP7PBC – 10 pkt. na SSB i 20 pkt na CW.
Mnożnik: ilość województw (max. 16) + stacje należące do OT24 PZK w Skierniewicach, liczone jeden raz niezależnie od emisji.
Wynik: suma uzyskanych punktów za QSO razy mnożnik.                                                                

Wyniki końcowe obliczone przez komisję zostaną opublikowane na stronie internetowej PZK oraz oddziałowej  www.ot24pzk.gpe.pl  i prasie krótkofalarskiej.

Zainteresowanych otrzymaniem wyników zawodów prosimy o przysłanie koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym zaadresowanej na adres:

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC,  skr. poczt 94, 96-100 Skierniewice 1

Klasyfikacja: stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe

Kategorie:

A- stacje indywidualne na CW

B- stacje klubowe na CW

C- stacje indywidualne SSB

D-stacje klubowe SSB

E-stacje indywidualne Mixed  (CW+SSB)                                                                          

F- stacje klubowe Mixed (CW+ SSB)                                                                                         

G- stacje nasłuchowe                                                                                                            

X- checklog                                                                                                                              

Stacje należące do OT24, nie będą sklasyfikowane.                                                                           

Nasłuchowcy: Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Z tą samą stacją można przeprowadzić nasłuch innym rodzajem emisji. Punktacja jak dla nadawców.

Dziennik: W formie pliku Cabrillo jako załącznik do listu.

W Temacie należy podać kategorię i znak wywoławczy np.  C SP3XXX. Zaleca się stosować program logujący kol. Marka SP7DQR dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl/zawody.php#dqr_log

Dopuszcza się logi papierowe pod warunkiem, że są wypełnione czytelnie. Logi zawodów należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC skr. poczt.94  96-100 Skierniewice 1.

Logi elektroniczne na adres:

nsn-sp7pbc@wp.pl

Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione niewłaściwie i w innych formatach niż określa regulamin. Obowiązuje czas UTC

Nagrody: Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii –puchar oraz dyplom, za II i III miejsce dyplom. Dyplomy i puchary zostaną wysłane na podany w logu adres w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

Dyskwalifikacja: Zawodnik zdyskwalifikowany może być za pracę w obowiązującym czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, lub za rażące rozbieżności czasu 3 minuty w całym logu, lub za niesportowe zachowanie w czasie trwania zawodów.

Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie.”

Uwaga: Podczas trwania zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu  GOLD AWARD  za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z liter sufiksów.

Koszt wysyłki dyplomu 10 zł.

Wpłata na konto Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC

ul. Tetmajera 5/47, 96-100 Skierniewice

Nr konta: 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001

Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi powołanego przez PZK Zespołu ds. Contestingu i jest ujęty w kalendarzu Krajowych Zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców.