Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT24 PZK

Koleżanki i Koledzy,
w związku z kończącą się kadencją Zarządu OT 24 , którego mandat wygasa w dniu 16-02-2020r, zgodnie ze Statutem PZK paragraf 35 pkt.4 lit. a, w dniu 26-01-2020 zwołane zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT 24.
Zebranie w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.00, w drugim terminie w dniu 26-01-2020 o godzinie 10.30.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się lokalu Klubu „OAZA” , ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału

                 Terenowego – 24 PZK w Skierniewicach dnia 26-01-2020r:

 

 1. Podpisanie listy obecności
 2. Otwarcie zebrania – Prezes OT 24
 3. Powołanie przewodniczącego zebrania
 4. Powołanie Prezydium zebrania
 5. Powołanie protokolanta zebrania
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 10. Zatwierdzenie Porządku Zebrania
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji – Prezes OT
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – Przewodniczący
 13. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji – Skarbnik
 14. Sprawozdanie z działalności Biura QSL
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 17. Ustalenie liczby składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór nowego składu Zarządu
 19. Wybór Komisji Rewizyjnej
 20. Uchwalenie wysokości składki oddziałowej na okres kadencji
 21. Odczytanie wyników wyborów
 22. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
 23. Przerwa
 24. Wybór Delegata i zastępcy na Krajowy Zjazd PZK
 25. Wybór stałego przedstawiciela OT w ZG PZK
 26. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 27. Głosowanie nad uchwałami
 28. Zakończenie Zebrania

 

Vy73!
Zarząd OT24